خدمت به خانواده شهداء و ايثارگران مقدس ترين خدمت ها است

خدمت به خانواده شهداء و ايثارگران مقدس ترين خدمت ها است


فرماندار شهرستان خاتم

فرماندار شهرستان خاتم  درديدار مسئولين  بنياد شهيد با ايشان با اشاره به اينكه  نظام جمهوري اسلامي اقتدار وعزت اسلامي خودرا مرهون خون شهدا ورشادتهاي ايثارگران مي داند افزود:شهداء ،جانبازان علم هاي برافراشته عزت مملكت هستند ، درنتيجه خدمت به خانواده ونزديكان آن ها مي تواند براي انسان رشد وتعالي به همراه داشته باشد.

محمد علي شاه حسيني با تاكيد براينكه رسيدگي به جانبازان، ايثارگران وشهداء بايد دراولويت برنامه هاي همه مديران باشدا فزود: خدمت به خانواده هاي شهداء، ايثارگران تنها وظيفه بنياد شهيد نيست و همه مسئولان وظيفه دارند كه به خانواده شهداء وايثارگران خدمت كنند و در مقابل آنها خاضع باشند