شناسه : 159486125

خبر خوش فرماندار شهرستان خاتم به مناسبت روز ملی روستا ;


ارتقاء پروژه سایت ولی عصر کندر به اینترنت 4G

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم:جواد میربهبودی به مناسبت روز ملی روستا ازارتقاء پروژه تکنولوژی سایت روستای ولی عصر خاتم به 4G خبر داد و گفت:
با توجه به پیگیریهای صورت گرفته، پروژه ارتقاء تکنولوژی سایت روستای ولی عصر خاتم به4G از محل اعتبارات توسعه روستایی وزارت ارتباطات پایان رسید و مردم عزیز این روستادر روز ملی روستا از نعمت اینترنت پرسرعت همراه برخوردار شدند.
ایشان ازهمکاری نماینده محترم مردم درمجلس شورای اسلامی ومدیرکل ارتباطات وفناوری استان تشکر وقدردانی نمودند.
آدرس کوتاه :