شناسه : 159559014

خبری خوش برای مردمان روستای مبارکه مروست


فرماندار شهرستان خاتم: ازارتقاء پروژه تکنولوژی سایت روستای مبارکه مروست به اینترنت 4Gخبر داد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: جواد میربهبودی فرماندار شهرستان خاتم از ارتقاء پروژه تکنولوژی سایت روستای مبارکه مروست به اینترنت4Gاز محل اعتبارات توسعه روستایی وزارت ارتباطات خبر داد.
آدرس کوتاه :