خانه نخبگان در مروست تشکیل میشود

فاضلی در نشست با دانشجویان و نخبگان مروست که با حضوربخشدار،شورای شهرو ودیگر مسئولین برگزار گردید گفت:خانه نخبگان به همت دانشگاه پیام نور و آموزش و پرورش در مروست تشکیل میشود.

به گزارش روابط روابط عمومی فرمانداری خاتم: در این نشست ابوذر افخمی بعنوان نخبه پرور بخش مروست توسط فاضلی تجلیل شد.