خاطره خواندني فرماندار شهرستان خاتم از دیدار با رئیس جمهور -18 مهرماه 1389 ، چهارمین همایش سراسری مشاوران جوان کشور

خاطره خواندني فرماندار شهرستان خاتم از دیدار با رئیس جمهور -18 مهرماه 1389 ، چهارمین همایش سراسری مشاوران جوان کشوراين دفعه شايد دهمين باريه كه قلم به دست مي گيرم و مي خوام بنويسم. هر دفعه قلمو گذاشتم و رفتم. تا شايد وقتي ديگر. آخه مي خوام از برق چشمايي بنويسم كه خوابو از چشم اسرائيل پرونده. مردي كه سيد حسن نصرا... ميگه عطر نفس آقا رو ميده از مردي كه آرامش را به فضاي متشنج لبنان  بازگرداند. لبنان كه نه، جهان اسلام. محمد خطيب فلسطيني مي گويد: احمدي نژاد تنها كسي است كه جرأت دارد بگويد بايد اسرائيل از بين برود... بايد بگويم نه محمد خطيب جان ! اشتباه نكن. احمدي نژاد شاگرد امام (ره) است. دست بوس آقا. مريد و مقلد رهبري. فرزند ملت. او همان حرفي را مي زند كه امام (ره) سالها پيش فرياد مي كرد. نه محمد خطيب جان بهتره بگي احمدي نژاد تنها رئيس جمهوري است كه از زمان رهبري آقا، جرأت كرده است رودررو به چشمان وق زده اسرائيل نگاه كند و آزادي فلسطين را فرياد بزند. خدا دلت را شاد كند مرد كه دل آقايمان را شاد كردي. يادم نمي رود هرچند باري را كه ديده امت اين بار آخري اما، فرق دارد. اين بار دلم را لرزاندي بغض را به گلويم و اشك را به چشمم آوردي. وقتي در اوج ازدحام مشاوران جوانت در آن يكشنبه فراموش نشدني، هجدهم مهر امسال را مي گويم، شايد تنها فرمانداري بودم كه خود را به شما رساندم.

-  آقاي دكتر من فرماندار شهرستان خاتمم

و نگذاشتي ادامه دهم وگفتي

-  ما به شهرستان خاتم آمديم كه بالاخره !

و چشمان مهربانت برقي زد كه، تا ته مطلب را گرفتم.

-   آقاي دكتر اون موقع من اونجا نبودم !

-  مي دانم.

-  من حامل سلام مردم نجيب خاتمم. مي خوام از طرف مردم و خانواده شهداي خاتم ببوسمتان.

و شما در همان شلوغي درست همان گونه كه بارها در تلويزيون ديده امتان، دستتان را روي چشم گذاشتيد و پاسخ داديد. نمي شد نزديك شوم. اما مگر من ول كن بودم به اين سادگي ها. حتي فشار آن عزيز محافظتان نتوانست عقبم بزند و ...

شما كه برگزيده مردميد و فرزند ملت، اين بار خودتان راه باز كرديد و به سمت من آمديد و نفهميدم چه شد كه ديدم دست مرا گرفته ايد و ... اگر لحظه اي درنگ كرده بودم آنرا بوسيده بوديد.

خدايا مگر مي شود؟ لبي كه بر دستان آقا بوسه زده است. لباني كه هزارها بار زمزمه كرده است اللهم عجل لوليك الفرج ...

مردي كه خواب را از چشم اوباما ربوده است، اين گونه بخواهد دستان من خسته را نوازش كند.

و اين بار اين تو بودي كه از حلقه محافظانت گذشتي و مرا در بغل گرفتي و من صورتت را بوسه باران كردم و در گوشتان زمزمه كه

-  آقاي دكتر هرچه شما كرديد مردم محروم شهرستان خاتم !