شناسه : 147757641

خاتم یکی از مناطق مستعد برای پرورش ماهی تیلاپیا


دردیدار فاضلی فرماندارخاتم با معاون بهبود تولیدات دامی و همچنین زارع مدیر شیلات سازمان جهادکشاورزی بر آموزش مزرعه داران شهرستان به منظور پرورش ماهیان سردآبی و گرم آبی خصوصا تیلاپیا خواستارشد.


فرماندار خاتم دراین دیدار: شرایط اقلیمی و آب در دسترس مناسب را از مزیت های شهرستان جهت پرورش آبزیان دانست.
مقرر شد برنامه های آموزشی توسط مدیریت شیلات و جهادکشاورزی شهرستان به منظور آشنایی بهره برداران کشاورزی با نحوه پرورش و تولید تیلاپیا تدارک دیده شود.
تولید و پرورش این نوع از ماهی ضمن ایجاد اشتغال رشد اقتصادی شهرستان را نیز به دنبال داشته باشد


آدرس کوتاه :