حل مشکل مسکن جوانان روستاهای شهرستان خاتم در دستور کار میربهبودی فرماندار

حل مشکل مسکن جوانان روستاهای شهرستان خاتم در دستور کار میربهبودی فرمانداربه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: جواد میربهبودی فرماندار شهرستان خاتم در این نشست  اجرای طرح هادی روستاها، طرح اقدام ملی مسکن درشهرستان رااز جمله موضوعات مهم دیگر دانست