حل مشكل عرضه فراورده هاي نفتي در دهستان چاهك

حل مشكل عرضه فراورده هاي نفتي در دهستان چاهكروابط عمومي فرمانداري خاتم