شناسه : 353022

حل مشكل عرضه فراورده هاي نفتي در دهستان چاهك


با پيگيري هاي مداوم فرماندار شهرستان خاتم و جلسات و نشست هايي كه در خصوص مشكلات فروشندگي مواد نفتي تعاوني دهستان چاهك انجام شد و همچنين همكاريهاي خوب شركت ملي نفت و همت و پشتكار كاركنان شركت تعاوني روستايي انصار چاهك اوضاع نابسامان مواد نفتي آن دهستان كه هر روزه شاهد كمبود سوخت (بنزين ،گازئيل و نفت سفيد) بوده و اهالي زحمت كش آن منطقه به لحاظ كشاورزي بودن و تردد وسائط نقليه عبوري با مشكلات عديده مواجه بودند بهبود يافته و هم اكنون طي بازديدي كه توسط آقاي نورالديني رياست محترم شركت نفت ناحيه مهريز و حسن خبري كارشناس فرمانداري از فروشندگي ياد شده انجام گرديد وضعيت آن فروشندگي از نظر موجود بودن هر نوع فراورده اصلي (بنزين ،گازئيل و نفت سفيد) و نحوه عملكرد متصديان و كارگران مطلوب گزارش گرديده است.

روابط عمومي فرمانداري خاتم
آدرس کوتاه :