حضور مدير كل مديريت بحران استانداري در بخش مروست+گزارش تصويري

حضور مدير كل مديريت بحران استانداري در بخش مروست+گزارش تصويري
مهندس برزگري ضمن مهم برشمردن مقوله مديريت بحران افزود: امروزه با توجه به پيشرفتهاي حاصل شده حوادث نيز روبه فزوني رفته و جهت مديريت نمودن بحران در هر مكان و زماني بايد حتما منطقه هدف را كاملا شناسايي كنيم تا با مشكل مواجه نشويم.

وي همچنين با توجه پيشنهادات و كم و كاستي هاي ،ادارات و اعضاي ستاد بحران بخش افزود: انشاا... در صورت تامين اعتبار در سال جاري درخصوص موارد مطروحه  توسط ادارات مربوطه مساعدت لازم صورت خواهد گرفت.

قانع بخشدار مروست در اوايل جلسه ضمن عرض خير مقدم خدمت مهندس برزگري تصريح كرد:با توجه به وسعت بخش مروست خواستار  مساعدت و توجه  بيشتر مديريت بحران استانداري به  اين بخش هستيم .

بازديد از پروژه سد مروست ،پروژه گاز رساني به شهر مروست، مركز آتش نشاني مروست،آبراهه شمال  تل سياه هرابرجان ، قنات باغ روستاي تركان،آبراهه جنب  شريف السادات ازجمله برنامه هاي سفر مهندس برزگري به بخش مروست بود.