حضور فرماندار شهرستان خاتم در جمع معتکفین

حضور فرماندار شهرستان خاتم در جمع معتکفینبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: فرجام فاضلی فرماندار در حاشیه بازدید خود ضمن تاکید برارائه خدمات مناسب در مساجد ویژه معتکفین گفت:اعتکاف دارای اجرو پاداش فراوانی است و خدمت به معتکفین نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است.