حضور فرماندار خاتم در جلسه ویدئو کنفرانسی بررسی مشکلات بهداشت و درمان و راهکارهای مقابله با کرونا

حضور فرماندار خاتم در جلسه ویدئو کنفرانسی بررسی مشکلات بهداشت و درمان و راهکارهای مقابله با کرونا