حضور فرماندار خاتم درنشست مشترک قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا که به صورت ویدئو کنفرانسی

حضور فرماندار خاتم درنشست مشترک قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا که به صورت ویدئو کنفرانسی