حضور فاضلی فرماندار شهرستان خاتم در مراسم صبحگاه آموزشگاه حضرت زینب(س)

حضور فاضلی فرماندار شهرستان خاتم در مراسم صبحگاه آموزشگاه حضرت زینب(س)