حضور فاضلی فرماندار خاتم در شهرداری مروست

حضور فاضلی فرماندار خاتم در شهرداری مروست