حضور علیخانی مدیر کل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای در شهرستان خاتم

حضور علیخانی مدیر کل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای در شهرستان خاتم