حضور دشمن شكن مردم شهرستان خاتم درپاي صندوق هاي راي چشمگير است

حضور دشمن شكن مردم شهرستان خاتم درپاي صندوق هاي راي چشمگير است


فرماندار شهرستان خاتم

  فرماندار خاتم به همراه  معاون امور عمراني استاندار، كلانتري رئيس دانشگاه پيام نور، وحجت لاسلام باقري اتابك عضو بازرسي استان از چند شعبه اخذ راي شهرستان خاتم بازديد ودرجريان روند برگزاري انتخابات قرار گرفتند

به گزراش كميته تبليغات واطلاع رساني "محمد علي شاه حسيني"  فرماندار درحاشيه اين بازديد با اشاره به اينكه  همانند گذشته حضور دشمن شكن مردم شهرستان خاتم درپاي صندوق هاي راي چشم گير و بي نظير است، اظهار اميدواري كرد: انشاء ا...تا پايان برگزاري انتخابات شاهد حضور تمامي واجدين شرايط درانتخابات خواهيم بود

وي افزود: كار اخذ راي  نهمين دوره مجلس شوراي در36شعبه ثابت وسيار در سطح شهرستان درحال  برگزاري است و الحمدا... از زمان آغاز  راي گيري   بدون هيچ مشكلي انتخابات درحال انجام مي باشد.