حضور تیم سیار انتقال خون استان در شهرستان خاتم

حضور تیم سیار انتقال خون استان در شهرستان خاتمبا پیگیری های فرماندار و رئیس شورای سلامت شهرستان خاتم، برای اولین بار تیم سیار انتقال خون استان یزد در شهرستان خاتم حاضر و نسبت به دریافت خون از متقاضیان اهدای خون اقدام نمود.