شناسه : 15322944

حضور تیم سیار انتقال خون استان در شهرستان خاتم


با پیگیری های فرماندار و رئیس شورای سلامت شهرستان خاتم، برای اولین بار تیم سیار انتقال خون استان یزد در شهرستان خاتم حاضر و نسبت به دریافت خون از متقاضیان اهدای خون اقدام نمود.

با پیگیری های فرماندار و رئیس شورای سلامت شهرستان خاتم، برای اولین بار تیم سیار انتقال خون استان یزد در شهرستان خاتم حاضر و نسبت به دریافت خون از متقاضیان اهدای خون اقدام نمود.آدرس کوتاه :