حضور استاندار یزد، معاونین و فرمانداران استان در سپاه الغدیر استان

حضور استاندار یزد، معاونین و فرمانداران استان در سپاه الغدیر استان