حضورفرماندهی انتظامی استان درشهرستان خاتم

حضورفرماندهی انتظامی استان درشهرستان خاتم شایان ذکر است در این دیدار سردار میر حیدری به اتفاق فاضلی فرماندار شهرستان و جمعهی از مسئولین از خانواده های شهید براتی ،خانواده های پرسنل جهادی و نمونه نیروی انتظامی شهرستان شریف بیگی ،نورمحمدی و امام جمعه شهرستان دیدارو تجلیل  شد