حجة الاسلام کارگر مدیر حوزه علمیه خواهران استان با میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم پیرامون تخصیص اعتبار جهت تکمیل پروژه احداث حوزه علمیه شهرستان خاتم دیدار وگفتگو کرد.

حجة الاسلام کارگر مدیر حوزه علمیه خواهران استان با میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم پیرامون تخصیص اعتبار جهت تکمیل پروژه احداث حوزه علمیه شهرستان خاتم دیدار وگفتگو کرد.