شناسه : 147433058

جوادمیربهبودی به سمت رئیس هیات ورزش روستایی شهرستان منصوب شد


انتصاب رئیس هیات ورزش روستایی شهرستان خاتم طی حکمی از سوی مهندس مقیمی رئیس هیات ورزش روستایی استان، آقای جوادمیربهبودی را به سمت رئیس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان خاتم منصوب شد.
آدرس کوتاه :