جوابيه فرماندار خاتم به نامه معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

جوابيه فرماندار خاتم به نامه معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد


جوابيه فرماندار خاتم به نامه معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

در پي خبر منتشره در تاريخ 12/5/88 در خصوص مسائل و مشكلات بيمارستان هاي هرات و مروست از طريق خبرگزاري دانشجويان ايران آقاي وفايي نسب معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي استان يزد طي نامه شماره 45821/1/17/پ مورخ 21/5/88نكاتي را خطاب به فرمانداري خاتم متذكر گرديده اند كه در همين خصوص آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان خاتم جهت اطلاع و قضاوت عموم جوابيه اي تنظيم و طي نامه شماره 3540 مورخ 29/5/88 عنوان ايشان ارسال نموده است كه متن نامه هاي فوق الذكر و خبر مذكور به شرح ذيل مي باشد .