جهش کارى در دولت نهم به روایت آمار

جهش کارى در دولت نهم به روایت آمار


جهش کارى در دولت نهم به روایت آمار
یکم:آمار اختراع های ثبت شده در ایران
 
1342 تا 1357: 841 اختراع
1357 تا پایان سال 1383: 4640 اختراع
1384 تا 1387: 20000 اختراع
 
دوم:جمعیت دانشجویی کشور
 
1357: 176000 دانشجو
1383: 2160000 دانشجو
1387: 3572000 دانشجو
26 سال: 1.984 میلیون / دولت نهم: 1.412 میلیون
 
سوم:تعداد کل اعضای هیئت علمی
 
1357: 5500 عضو
1383: 40000 عضو
1387: 58000 عضو
26 سال: 35 هزار / دولت نهم: 18 هزار
 
چهارم:تعداد انجمن های علمی دانشجویی
 
1383: 640 انجمن
1387: 2214 انجمن
 
پنجم:بودجه فعالیتهای فرهنگی مساجد
 
1384: 2 میلیارد تومان
1387: 17 میلیارد تومان
ششم:تخصیص بودجه برای ورزش همگانی
 
8 سال دولت پبشین: 16 میلیارد تومان
3.5 سال دولت نهم: 100 میلیارد تومان
 
هفتم:افتتاح فضاهای ورزشی
 
از آغاز تاسیس سازمان تبیت بدنی تا مهر 84: 3750 فضای ورزشی
مهر 84 تا بهمن 87: 2000 فضای ورزشی + تعمیر اساسی 500 فضای وزشی
 
هشتم:ارزش بازار سرمایه
 
1383: 387 میلیارد ریال
شش ماه نخست سال 87: 651 میلیارد ریال
 
نهم:سهم اعتبار عمرانی در بودجه عمومی
 
1358 : 26 درصد
1383: 29 درصد
1386: 32 درصد
 
دهم:وام تخصیص داده شده به تعاونی ها
 
کل 14 سال قبل از دولت نهم: 440 میلیارد تومان
سه ساله دولت نهم: 1100 میلیارد
250 درصد رشد
 
یازدهم:کل واگذاری مسکن
 
پس از انقلاب:1800000 قطعه
مسکن مهر در دولت نهم: 1290000 قطعه
احداث و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی در دولت نهم: 430000 مورد
 
دوازدهم:متوسط ظرفیت سازی خودرو:
 
از آغاز انقلاب تا دولت نهم: 32 هزار دستگاه خودرو
در دولت نهم تا پایان سال 87: 151 هزار دستگاه خودرو
رشد در دولت نهم: 5 برابر=500 درصد
 
سیزدهم:ظرفیت تولید سالانه خودرو
 
در آغاز پیروزی انقلاب: 100 هزار دستگاه
در آغاز دولت نهم: 970 هزار دستگاه
در پایان سال 1387: 1.5 میلیون دستگاه
 
چهاردهم:تعداد تلفن ثابت و همراه واگذاری شده:
3.5 سال دولت قبل(1/80/1 تا 6/84/1): 13 میلیون
3.5 سال دولت نهم(6/84/1 تا 11/87/1): 45 میلیون
میزان رشد در در دولت نهم 3.5 برابر یا 350 درصد
پانزدهم:ضریب نفوذ تلفن همراه:
3.5 سال دولت قبل(1/80/1 تا 6/84/1): 7.8 درصد
3.5 سال دولت نهم(6/84/1 تا 11/87/1): 50 درصد
میزان رشد در در دولت نهم 6.5 برابر یا 650 درصد
شانزدهم:احداث دفاتر ارتباط ات و فناوری روستایی:
3.5 سال دولت قبل(1/80/1 تا 6/84/1): 1000 دفتر
3.5 سال دولت نهم(6/84/1 تا 11/87/1): 6000 دفتر
میزان رشد در در دولت نهم 6 برابر یا 600 درصد
هفدهم:مقایسه ظرفیت ذخیره سازی گندم(واحد؛ هزارتن)
پیش از انقلاب(اعم از سیلو یا انبار مکانیزه): 700
پس از انقلاب(ظرفیت ایجاد شده و بهره برداری شده): 4700
دولت نهم(ظرفیت ایجاد شده و بهره برداری شده): 2400
دولت نهم(کل ظرفیت در دست ساخت سیلو) 4000 (3000 توسط بخش خصوصی)
هجدهم:وزارت رفاه و تامین اجتماعی:
موضوع تا سال 1383 سال 1387 درصد رشد
متوسط حقوق بازنشستگان 139000 تومان 458000 تومان 229%
افراد تحت پوشش بیمه اجتماعی6900000 خانوار 8800000 خانوار 27.5 %
احداث مسکن برای محرومین 1871واحد 37422 واحد 1900%
اهدای جهیزیه امداد و بهزیستی 44000 160000 264%
معلولان برخوردار از خدمات توانبخشی 90000 245000 172%
بیمه مکمل معلولان 2200 300000 13536%
بودجه حمایتی و امدادی 1525 میلیارد تومان 5177 میلیارد تومان 239%
نوزدهم:صادرات غیر نفتی(با میعانات گازی):
58 الی 83: 64.5 میلیارد دلار
دولت نهم: 68.5 میلیارد دلار
صادرات غیر نفتی(بدون میعانات گازی):
مجموع برنامه های اول و دوم و سوم: 53 میلیارد دلار
3 سال و 10 ماه از برنامه چهارم(83-87): 54.5 میلیارد دلار
بیستم:نسبت صادرات به واردات:
برنامه دوم: 22%
برنامه سوم: 22 %
برنامه چهارم با میعانات گازی: 39%
برنامه چهارم بدون میعانات گازی: 31%
بیست ویکم:تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت:
1358: 209919 میلیار دلار
1383: 398234 میلیار د دلار
1386: 4776830 میلیارد دلار
بیست و دوم:میزان صادرات صنعتی و معدنی:
آغاز پیروزی انقلاب: 172 میلیون دلار
ابتدای دولت نهم: 7 میلیارد دلار
دولت نهم تا پایان 1386: 12 میلیارد دلار
متوسط رشد سالانه صادرات از آغاز انقلاب تا دولت نهم: 252 میلیون دلار
متوسط رشد سالانه در دولت نهم تا پایان 1386: 1.5 میلیارد دلار
رشد سالانه دولت نهم نسبت به سالهای پس از انقلاب: 6 برابر یا 600 %
بیست و سوم:فولاد
ظرفیت تولید:
ابتدای انقلاب: 370 هزار تن
ابتدای دولت نهم: 9 میلیون تن
دولت نهم: 15 میلیون تن
متوسط ظرفیت سازی سالانه:
از آغاز انقلاب تا دولت نهم: 310 هزار تن
در دولت نهم تا پایان 87: 1.7 میلیون تن
رشد نسبت به سال های پس از انقلاب: 7 برابر
بیست و چهارم:سفرهای استانی آخرین آمار
54 سفر استانی با فاصله زمانی متوسط 19 روز در طی 42 ماه
1310 جلسه هماهنگی برای تهیه پیش نویس مصوبات= 50 هزار نفر ساعت
تشکیل 112 کارگروه تخصصی در دور دوم = 45 هزار نفر ساعت با حضور ریاست جمهوری
جلسات هیئت دولت 57 جلسه(تهران 4 جلسه)= 28 هزار نفر ساعت
10 هزار مصوبه = 93% از دور اول و 49% از دور دوم اجرایی شده
بیست و پنجم:وزارت رفاه و تامین اجتماعی:
موضوع تا سال 1383 سال 1387 درصد رشد
متوسط حقوق بازنشستگان 139000 تومان 458000 تومان 229%
افراد تحت پوشش بیمه اجتماعی 6900000 خانوار 8800000 خانوار 2705% احداث مسکن برای محرومین 1871 واحد 37422 واحد 1900%
اهدای جهیزیه امداد و بهزیستی 44000 160000 264%
معلولان برخوردار از خدمات توانبخشی 90000 90000 172%
بیمه مکمل معلولان 2200 300000 13536%
بودجه حمایتی و امدادی 1525 میلیارد تومان 5177 میلیارد تومان 239%
بیست و ششم:صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم توسعه
عملکرد تحقق (میلیون دلار) درصد تحقق
سال اهداف با احتساب معیانات بدون احتساب با احتسابات بدون احتسابات
میعانات گازی میعانات گازی میعانات گازی میعانات گازی
1384 8544 11076 11076 129 129
1385 9455 16700 12997 176 137
1386 10465 21173 15312 200 145
9 ماه 1387 8687 18221 13992 210 161
جمع کل برنامه 37151 67170 53377 181 144
بیست و هفتم:شاخصهای مهم صنعت گاز
شرح فعالیت واحد 1357 1384 تا دی ماه 87 رشد دولت نهم
به دولت هشتم
ظرفیت پالایش گاز کشور میلیون مترمکعب درروز 36 384 498 30%
احداث خطوط انتقال گاز طبیعی کیلومتر 2900 19985 27800 72%
ایستگاههای تقویت فشار ایستگاه تا پایان سال 8 40 60 50%
احداث شبکه گاز شهری کیلومتر 2050 4900 156000 51%
مشترکان گاز طبیعی اشتراک 46500 7517 10892 45%
تعداد خانوارهای بهره مند از گاز خانوار 51000 10342 14042 36%
جمعیت تحت پوشش نفر 225000 43512 54762 26%
تعداد شهرهای بهره مند از گاز شهر 5 535 700 31%
تعداد روستاهای بهره مند از گاز روستا 1 2166 6600 205%
تعداد صنایع گازدار شده واحد 1 7470 21120 183%
احداث جایگاه سی ان جی واحد - 64 723 1030%
بیست و هشتم:سیمان

دوره مدت مقدار افزایش متوسط رشد سالانه ظرفیت نهایی
دولت هاشمی (68-76) 8 سال 7.4 میلیون تن 900 هزار تن 24.2 میلیون تن
دولت خاتمی (76-84) 8 سال 10 میلیون تن 1.25 میلیون تن 34.3میلیون تن
دولت احمدی نژاد 3.5 سال 29.7 میلیون تن 8.5 میلیون تن 64 میلیون تن
(84-پایان 87)

بیست و نهم:شاخصهای اقتصاد کلان
متوسط سالانه در دوره (درصد)
1357 58-67 68-83 84-86
رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) 7.4- 1.6- 5 6.5
رشد اقتصادی بدون نفت 2.6 1.6- 5.4 7.1
رشد مصرف کل 1.9 0.7- 4.3 6.5
رشد مصرف خصوصی 2 1.1 4.8 7.6
رشد مصرف دولتی 1.7 4.8- 2.3 1.4
متوسط سالانه در دوره (درصد)
1357 58-67 68-83 84-86
ضریب جینی 0.44% 0.42% 0.40% 0.39%
نسبت 10% ثروتمندترین به 19.6% 19.8% 15.6% 14.9%
10% فقیرترین
سی ام:نرخ بیکاری

سال درصد
بهار 84   11.9
بهار 85   11.3
بهار 86   10.7
بهار 87   9.6