شناسه : 17969722

جهاد دانشگاهی در شهرستان خاتم فعال می شود


جلسه شورای معاونین سازمان جهاد دانشگاهی استان با حضور زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم برگزار شد. در این جلسه ابتدا دکتر مهدی باصولی، رئیس جهاد دانشگاهی استان، به اهداف و برنامه های جهاد دانشگاهی در سطوح کلان و استانی اشاره و زمینه های فعالیت این نهاد در شهرستان ها را تشریح کرد. سپس زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم به بیان سیمای کلی شهرستان پرداخت و یادآور شد به نظر می رسد جهاد دانشگاهی می تواند در حوزه های آموزشی، اعم از ضمن خدمت کارکنان و آموزش زبان و کامپیوتر و همچنین حوزه های پژوهشی در بخشهای گیاهان داروئی و عرصه های زیست محیطی شهرستان وارد شود. در ادامه سه تن از معاونین جهاد دانشگاهی استان به بیان وظایف و برنامه های زیر مجموعه خود پرداخته و در نهایت مقرر گردید فرمانداری خاتم فضای فیزیکی مورد نیاز جهاد دانشگاهی را فراهم تا فعالیت این نهاد در شهرستان شروع شود.

جلسه شورای معاونین سازمان جهاد دانشگاهی استان با حضور زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم برگزار شد.

در این جلسه ابتدا دکتر مهدی باصولی، رئیس جهاد دانشگاهی استان، به اهداف و برنامه های جهاد دانشگاهی در سطوح کلان و استانی اشاره و زمینه های فعالیت این نهاد در شهرستان ها را تشریح کرد.

سپس زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم به بیان سیمای کلی شهرستان پرداخت و یادآور شد به نظر می رسد جهاد دانشگاهی می تواند در حوزه های آموزشی، اعم از ضمن خدمت کارکنان و آموزش زبان و کامپیوتر و همچنین حوزه های پژوهشی در بخشهای گیاهان داروئی و عرصه های زیست محیطی شهرستان وارد شود.

در ادامه سه تن از معاونین جهاد دانشگاهی استان به بیان وظایف و برنامه های زیر مجموعه خود پرداخته و در نهایت مقرر گردید فرمانداری خاتم فضای فیزیکی مورد نیاز جهاد دانشگاهی را فراهم تا فعالیت این نهاد در شهرستان شروع شود.آدرس کوتاه :