به گزارش ايرنا اين منطقه جنگلي به دليل وجود پايه هاي ژنتيكي ارزشمند، درختان كهنسال بنه و بادام كوهي ، كيكم و ارژن و تنوع پوشش گياهي و حيات جانوري به عنوان يكي از ذخاير ارزشمند طبيعي در استان كويري يزد جايگاه ويژه اي دارد.
وسعت مناطق جنگلي شهرستان خاتم بالغ بر 66هزارهكتار مي باشد ضمن آنكه منطقه جنگلي باغ شادي و جنگلهاي پيرامون آن با وسعت بالغ بر 37 هزار هكتار تنها بيوم جنگل طبيعي در استان يزد به عنوان منطقه حفاظت شده و شكار ممنوع تحت مديريت محيط زيست مي باشد .
در اين منطقه عرصه اي به وسعت 200 هكتار به عنوان مركز تحقيقات گوزن زرد ايراني فنس كشي شده است و در تعدادي گوزن زرد از دشت نازساري به اين منطقه منتقل شده است كه در اين محدوده اقدام به زاد و ولد نموده اند .
اين منطقه همچنين به عنوان تنها زيستگاه خرس قهوه ه اي استان مورد حمايت و حفاظت قرار دارد .
جنگل هاي باغ شادي هرات خاتم از جاهاي ديدني و تفرجگاهي شهرستان خاتم محسوب مي شود كه همواره مورد توجه ايرانگردان و دوستداران محيط زيست مي باشد .
شهرستان خاتم 931/7 كيلومتر مربع وسعت و جمعيتي معادل بیش از 35000  نفر دارد.
آب و هواي «خاتم» بياباني و نيمه بياباني است. بخش عمده اين شهرستان، زير پوشش جنگلي قرار دارد. جنگل هاي پسته وحشي «باغ شادي» و جنگل هاي بادام كوهي «چنار ناز» از جمله پوشش گياهي اين منطقه به شمار مي روند.
اين شهرستان مهم ترين قطب كشاورزي استان يزد محسوب مي شود. وجود منابع آبي فراوان از جمله سفره هاي وسيع آب هاي زيرزميني، همجواري با شهرستان سرسبز بوانات و قرار گرفتن در مسير رودخانه بوانات، چشم انداز نويد بخشي را براي كشاورزي اين منطقه ترسيم كرده است.
چاه آرتزين شهرستان خاتم نمونه اي از وفور آب در اين منطقه است. صنايع دستي شهرستان خاتم عبارت اند از: قالي بافي، گيوه بافي، گليم بافي، جوال بافي و ...
پرنده زيبا و نادر «هوبره» در شهرستان خاتم بسيار يافت مي شود.