شناسه : 159591257

جمع آوری مبلغ مبلغ دومیلیارد ریال جهت کمک به ارتقا دستگاه اکسیژن ساز


با پیگیری ویژه فرماندار خاتم مبلغ دومیلیارد ریال جهت کمک به ارتقا دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان آیت اله خاتمی هرات به حساب موسسه خیریه بیمارستان واریز شد
آدرس کوتاه :