جلسه کمیته پشتیبانی اردوی دانش آموزی راهیان نور در مروست

جلسه کمیته پشتیبانی اردوی دانش آموزی راهیان نور در مروست