شناسه : 156637443


در این نشست پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید: 1-نیروی انتظامی شهرستان نسبت به کنترل مبادی ورودی و خروجی شهرستان با اهتمام ویژه با قاچاق گندم برخورد نماید 2-دهیاران موظف شدند نسبت به رصد خرید گندم در روستاها و تشویق کشاورزان جهت تحویل محصول به عوامل مجاز خرید اقدام نمایند. 3-جهاد کشاورزی شهرستان عوامل خرید مجاز را به بخشداری های مرکزی و مروست، نیروی انتظامی و دهیاران اعلام نماید. 4-مقرر گردید شهرداران و دهیاران آمادگی لازم را برای مقایله با خطرات احتمالی آتش سوزی مزارع داشته باشند. 5-خرید تضمینی و توافقی گندم براساس دستورالعمل های ابلاغی ازسوی جهاد کشاورزی و شرکت غله در سطح شهرستان صورت گیرد.

در این نشست پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید:

1-نیروی انتظامی شهرستان نسبت به کنترل مبادی ورودی و خروجی شهرستان با اهتمام ویژه با قاچاق گندم برخورد نماید

2-دهیاران موظف شدند نسبت به رصد خرید گندم در روستاها و تشویق کشاورزان جهت تحویل محصول به عوامل مجاز خرید اقدام نمایند.

3-جهاد کشاورزی شهرستان عوامل خرید مجاز را به بخشداری های مرکزی و مروست، نیروی انتظامی و دهیاران اعلام نماید.

4-مقرر گردید شهرداران و دهیاران آمادگی لازم را برای مقایله با خطرات احتمالی آتش سوزی مزارع داشته باشند.

5-خرید تضمینی و توافقی گندم براساس دستورالعمل های ابلاغی ازسوی جهاد کشاورزی و شرکت غله در سطح شهرستان صورت گیرد.


آدرس کوتاه :