جلسه کارگروه اشتغال شهرستان خاتم برگزار شد

جلسه کارگروه اشتغال شهرستان خاتم برگزار شد