جلسه هیئت امنای دانشگاه پیام نور هرات تشکیل شد

جلسه هیئت امنای دانشگاه پیام نور هرات تشکیل شد


به ریاست فرماندار خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم جلسه  هیات موسس دانشگاه پیام نور هرات با حضورفرماندارخاتم تشکیل شد و دراین جلسه در خصوص شروع کارساختمان و تامین اعتبارات درراستای تعهدات مربوطه ، افزایش رشته ها و فراهم کردن امکانات آموزشی برای توسعه رشته ها ودر آینده مورد بحث وبررسی قرارگرفت.