جلسه هيأت دولت در استان يزد آغاز شد

جلسه هيأت دولت در استان يزد آغاز شد


جلسه هيأت دولت در استان يزد آغاز شد
 در اين جلسه که در دومين روز از سفر استاني هيأت دولت با استان يزد تشکيل شده است، ضمن بررسي و پيگيري مصوبات دور اول سفر هيأت دولت به اين استان ، مصوبات جديد به منظور پيشرفت و آباداني بيشتر استان يزد تصويب خواهد شد.
همچنين شب گذشته رييس جمهوري و اعضاي هيأت دولت با حضور در جلسات کارگروه هاي تخصصي، تصميمات مناسبي براي استان اتخاذ کردند.
رييس جمهور صبح روز گذشته در جريان دومين سفر استاني خود ،وارد شهر يزد شد و مورد استقبال کم نظير مردم اين استان قرار گرفت.
منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)