جلسه هم انديشي کميته طرح اوقات فراغت دانش آموزي تشکیل شد

جلسه هم انديشي کميته طرح اوقات فراغت دانش آموزي تشکیل شد


با هدف هماهنگی و کیفیت بخشی به برنامه های طرح اوقات فراغت درشهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم  دراين جلسه که مديرمعاون پرورشي فرهنگي مديران کانونها دارالقرآن وسالن ورزشي آموزش وپرورش خاتم نيزحضور داشتنددرخصوص راه اندازي کلاس هاي آموزشي علمي فرهنگي هنري ورزشي جهت بهينه سازي اوقات فراغت دانش آموزان درتابستان جاري بحث وتبادل انديشه وتصميم گيري شد.نورالديني مديرآموزش وپرورش خاتم دراين جلسه تصريح کردتعلیم و تربیت یک فعالیت مداوم و مستمر است و محدود به زمان و مکان خاصی نمی شود باید این فرصتها را غنیمت بدانیم وازایام تعطیلات تابستان بهترین موقعیت وفرصت برای جبران عقب ماندگیها و تقویت بنیه های علمی و آموزشی دانش آموزان  ااستفاده شود.

درپايان جلسه مصوب شدبا ایجاد زمینه مناسب و به کارگیری نیروهای مجرب و دوره دیده گامهای موثرومفيدي درتوسعه وتشکيل ايجاد انگيزه بيشتر جهت شرکت دانش آموزان درطرح اوقات فراغت برداشته شود.