شناسه : 153202436

جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی نمایشگاه ملزومات ازدواج پایدار در شهرستان خاتم


جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی نمایشگاه ملزومات ازدواج پایداربه ریاست فاضلی فرماندار وباحضور معاون سیاسی امنیتی فرماندار و سایر مسئولین درمحل فرمانداری خاتم برگزار گردید.


آدرس کوتاه :