جلسه ميربهبودي فرماندار خاتم با عظیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار

جلسه ميربهبودي فرماندار خاتم با عظیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداربه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم:دراین جلسه عظیمی معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار قول همکاری در صدور مجوز وتامین زمین موردنیاز را دادند وقرارشد پیگیریهای لازم ازطریق  فرمانداری به منظور صدورمجوزهای لازم صورت گیرد