جلسه كميته مديريت سوخت و ساماندهي حمل و نقل در شهرستان خاتم تشكيل گرديد .

جلسه كميته مديريت سوخت و ساماندهي حمل و نقل در شهرستان خاتم تشكيل گرديد .سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان در اين جلسه با اشاره به قانون هدفمند كردن يارانه ها تصريح كرد از جمله كالاهايي كه دولت هر ساله يارانه زيادي را جهت تامين آن پرداخت كرده سوخت  مي باشد متاسفانه با  پرداخت يارانه انواع مواد سوختي اعم از بنزين ، گازوئيل ، نفت سفيد و ... در ايران نسبت به ساير كشورهاي دنيا ارزان بوده و اين موضوع باعث طمع قاچاقچيان شده و ميزان قابل توجهي از اين موادرا  از مرزهاي كشور خارج مي كنند كه اين موضوع خسارت زيادي را به كشور وارد مي كند علاوه بر آن مصرف مردم كشور نيز در مقايسه با مصرف كشورهاي ديگر بسيار زياد مي باشد و لذا با هدفمند شدن يارانه ها از قاچاق و مصرف زياد اين كالاي ارزشمند جلوگيري شده و در توزيع يارانه نيز عدالت بيشتري رعايت خواهد شد .

لذا با توجه به نامه مشاور محترم رئيس جمهور و رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور انشاءا... با تشكيل اين جلسه موضوع نرخهاي پيشنهادي حمل و نقل درون شهري بايد بررسي و همچنين ناوگان شهري نيز بايد ساماندهي شده تا انشاءا... در انتقال شهروندان و خدمت رساني با آنها در آستانه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها با هيچ مشكلي مواجه نگرديم .

در ادامه اين جلسه ضمن بحث و بررسي مقرر شد كرايه هر نفر از هرات به يزد از 13000 ريال به 15000 ريال و مروست به يزد 11000به 13000اريال فزايش و همچنين ناوگان درون شهري توسط شوراهاي اسلامي شهرها ي هرات و مروست و شهرداري ها نظارت شوند و يكدستگاه ميني بوس نسبت  به اياب و ذهاب و خدمات رساني به مردم از مروست به هرات و بالعكس اقدام نمايد .

                                                                                                                                                                    روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم