شناسه : 145431237

جلسه فرماندهان پایگاه ها وهیئت اندیشه ورز بسیج کارمندان


جلسه فرماندهان پایگاهها وهیئت اندیشه ورزبسیج کارمندان باموضوع برنامه ریزی هفته بسیج به ریاست محمودی معاون عمرانی فرماندارو باحضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج،ریاست دادگستری خاتم وسایر اعضا درمحل فرمانداری خاتم برگزارشد.
آدرس کوتاه :