جلسه فرماندار با اعضای انجمن فکر و توسعه شهرستان

جلسه فرماندار با اعضای انجمن فکر و توسعه شهرستان


جهت توسعه همه جانبه شهرستان خاتم ؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم درابتدای این جلسه مدرسی مدیرعامل شرکت تدبیر  وتوسعه پرنیان درخصوص ضرورت اجرای سند چشم انداز شهرستان و لزوم آموزش های لازم به نخبگان ،مدیران ومردم جهت همکاری دراجرای سند چشم انداز شهرستان تاکید نمودند.

درادامه جلسه فرماندارخاتم ضمن تشکر از اعضای انجمن فکر و توسعه شهرستان یکی از قدمهای اولیه جهت توسعه همه جانبه شهرستان نشست با نخبگان و ضرورت ایجاد اتاق فکر است.

در پایان جلسه مقرر گردید آموزش های مهارتی لازم از جمله  چگونگی تشکیل تیم ، شرکت و مهارتهای توان افزائی به اعضای انجمن اتاق فکر و توسعه شهرستان داده شود و فرمانداری نیز همکاری لازم را با انجمن داشته باشد.