جلسه شورای کشاورزی شهرستان در فرمانداری خاتم برگزار شد.

جلسه شورای کشاورزی شهرستان در فرمانداری خاتم برگزار شد.


به منظور توسعه بخش کشاورزی؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی"فرماندار دراین جلسه  تصریح کرد: برای حمایت بیشتر از دامداران و کشاورزان در بحث صندوق حمایت از بخش کشاورزی پیگیریهای لازم انجام شده است .

همچنین دراین جلسه با توجه به اختصاص  50میلیارد ریال از سهم صندوق توسعه ملی دربانک سپه به منظور توسعه بخش کشاورزی مقرر شد افراد واجد شرایط با اولویت گلخانه و دامپروری و صنایع طیور اقدام لازم صورت پذیرد.