جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان تشکیل گردید

جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان تشکیل گردید