شناسه : 144821042

جلسه شورای ترافیک شهرستان


جلسه شورای ترافیک شهرستان به ریاست فاضلی فرماندار و باحضورسایر اعضادر محل فرمانداری خاتم برگزارشد.


آدرس کوتاه :