جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان خاتم برگزار شد

جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان خاتم برگزار شد


با حضورسرپرست فرمانداری خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراین جلسه پس ازتلاوت آیاتی چندازکلام الله مجید،مصوبات جلسه ی گذشته توسط دبیرجلسه قرائت شد.درادامه این جلسه موضوعات پروژه مهر،سرویس ایاب وذهاب دانش آموزان،نکوداشت هفته دفاع مقدس دردستورکارقرارگرفت ودرموردهریک از موضوعات مطروحه بحث وتبادل اندیشه وتصمیم گیری شد.

 در ادامه نورالدینی مدیرآموزش وپرورش خاتم  دراین جلسه گزارش اجمالی از اهم فعالیت های انجام گرفته آموزش وپرورش را درزمینه های کنکورسراسری، پایگاه انتخاب رشته،دعوت ازمشاورمجرب خطیبی جهت ارایه مشاوره ی درسی به دانش آموزان ،اخذمجوزدبیرستان پسرانه نمونه دولتی،برگزاری دوره های دانش افزائی وتغییر کتب درسی پایه ی سوم وآموزگاران این پایه ،شاداب سازی مدارس درپروژه ی مهررو…ارایه وبرایجادتعامل بیشترسایرارگانها با آموزش وپرورش تاکیدنمود.