شناسه : 351272

جلسه شوراي هاي اسلامي شهر و روستا جهت تعيين هيات رئيسه در شهرستان


بنا به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ،در اجراي ماده 16 قانون انتخابات و ماده 9 آئين نامه اجرايي انتخابات شوراي اسلامي شهر ، جلسه شوراي اسلامي شهر جهت انتخاب هيات رئيسه مجدد در محل سالن فرمانداري خاتم برگزار گرديد.

در اين جلسه كه اعضاي شوراي اسلامي هرات حضور داشتند براي انتخاب اعضاي هيات رئيسه شورا اسلامي شهر هرات اخذ راي به  عمل آمد و مدعوين از بين خود آقاي قاسم محمودي را به عنوان رئيس و آقاي محمد ملكي را به عنوان نائب رئيس و آقايان غلامرضا عبداني و ولي ا... فتحي به عنوان منشي و آقاي احمد تاج آبادي را به عنوان سخنگو با راي مخفي و اكثريت نسبي به مدت یک سال انتخاب نمودند.

لازم به ذكر است كه اين انتخابات جهت تعيين هئيت رئيسه ديگر شوراهاي اسلامي شهر و روستا در شهرستان در حال برگزاري ميباشد.

آدرس کوتاه :