شناسه : 336592
حضور فرماندار شهرستان خاتم در بخش مروست وتشكيل جلسه شوراي مسكن مروست

جلسه شوراي مسكن بخش مروست با حضور اعضاء وبه رياست فرماندار شهرستان درمحل بخشداري مروست تشكيل گرديد


دراين جلسه ابتدا نصرت ا...قانع بخشدار مروست طي گزارشي با بيان اينكه درمروست تعداد 26واحد مسكن مهر ساخته شده است به بيان ميزان پيشرفت كار مسائل ومشكلات مسكن مروست پرداخت درادامه جلسه تعدادي از اعضاء مسكن مهر وهمچنين مديرعامل واعضا هئيت مديره مسكن مهر مروست ، رئيس بنياد مسكن انقلاب شهرستان ، اداره تعاون و كار ورفاه اجتماعي شهرستان گزارشي ارائه دادند .درادامه اين جلسه فرماندار شهرستان به بيان توجه واهميت كار مسكن مهر دركاهش قيمت مسكن و هدف دولت از ارائه طرح مسكن مهر دستوراتي را در خصوص مسائل ومشكلات مطرح شده ابلاغ نمود
حضور فرماندار شهرستان خاتم در بخش مروست وتشكيل جلسه شوراي مسكن مروست

دراين جلسه ابتدا نصرت ا...قانع بخشدار مروست طي گزارشي با بيان اينكه درمروست تعداد 26واحد مسكن مهر ساخته شده است به بيان ميزان پيشرفت كار مسائل ومشكلات مسكن مروست پرداخت درادامه جلسه تعدادي از اعضاء مسكن مهر وهمچنين مديرعامل واعضا هئيت مديره مسكن مهر مروست ، رئيس بنياد مسكن انقلاب شهرستان ، اداره تعاون و كار ورفاه اجتماعي شهرستان گزارشي ارائه دادند .درادامه اين جلسه فرماندار شهرستان به بيان توجه واهميت كار مسكن مهر دركاهش قيمت مسكن و هدف دولت از ارائه طرح مسكن مهر دستوراتي را در خصوص مسائل ومشكلات مطرح شده ابلاغ نمود

آدرس کوتاه :