جلسه شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاتم تشكيل شد

جلسه شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاتم تشكيل شد به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ابتدا "محمد علي شاه حسيني" فرماندار  ضمن عرض سلام و خير مقدم ، پيشاپيش عيد باستاني نوروز را تبريك و از اعضاء خواست كه با همكاري و تعامل همديگر كار فرهنگي و اقدامات پيشگيرانه را در دستور كار خود قرار دهند و براي سال آينده برنامه زمان بندي مشخصي از انجام كار فرهنگي و برگزاري كلاس هاي آموزشي تدوين و در جلسات شورا گزارش دهند.

 در ادامه جواد ميربهبودي دبير شورا گزارش فعاليت و اقدامات شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان در طول مدت يكسال را ارائه و ضمن تشكر از اعضا تأكيد نمود كه همچنان اقدامات و فعاليتهايشان استمرار داشته باشد.