جلسه شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاتم برگزار شد .

جلسه شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاتم برگزار شد .سر پرست فرمانداري خاتم بر لزوم امر آموزش در زمينه پيشگيري از اعتياد و انجام كار فرهنگي تأكيد و از اعضاء خواست انجام اقدامات پيشگيرانه در رأس برنامه هاي كاري شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان باشد .

عطائي تصريح نمود : با توجه به شروع سال تحصيلي و عدم آگاهي دانش آموزان از اثرات مخرب اعتياد نياز است كه آموزش و پرورش برنامه ريزي لازم براي ايجاد كلاسهاي آموزشي در زمينه پيشگيري از اعتياد ، شناخت انواع مواد مخدر و انواع مهارتهاي زندگي را در اولويت فعاليتهاي فرهنگي خود قرار دهند .

ايشان همچنين با اشاره به اين كه انجام كار فرهنگي و پيشگيري در مقابله با آسيب هاي ناشي از مصرف مواد مخدر بسيار مؤثر مي باشد گفت بايد حمايت حقوقي و اجتماعي لازم پس از درمان مبتلايان به اعتياد مواد مخدر و خانواده هاي آنان صورت گيرد تا بازتاب نهايي داشته باشد .

در اين جلسه مصوبات جلسه قبل مورد بررسي قرار گرفت و دستگاهاي عضو گزارشي از اقدامات انجام شده ارائه و تصميمات لازم در زمينه اقدامات پيشگيرانه و اهتمام جدي بر امر آموزش اتخاذ گردد.

در پايان جلسه نيز توسط آقاي دادرس نماينده شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان در خصوص شناخت انواع مواد مخدر (سنتي ، صنعتي ) و عوارض ناشي از آن و همچنين انواع محركها ، آرامبخش ها و توهم زاها آموزشهاي لازم ارائه و به سوالات و ابهامات اعضاء پاسخ داده شد .