جلسه شوراي بهداشت شهرستان خاتم با حضور فرماندار برگزار گرديد

جلسه شوراي بهداشت شهرستان خاتم با حضور فرماندار برگزار گرديددر اين جلسه كه با موضوع بررسي راههاي پيشگيري و مبارزه با بيمارهايي مشترك بين انسان و دام برگزار شده بود كليه اعضاء شوراي بهداشت شهرستان حضور داشتند

سيد ناصر امامي فرماندار خاتم  در اين جلسه حفظ سلامت جامعه از مهمترين وظايف  شوراي بهداشت شهرستان خاتم است وي همچنين  اهميت پيشگيري و مبارزه با بيمار يهاي مشترك بين انسان ودام را ياد آور شد وضمن تشكر نمودن از شبكه دامپزشكي در خصوص اقدامات انجام داده جهت كنترل بيماريها از اعضاء شوراي بهداشت  خواست تمام تلاش خود را جهت حفظ سلامت جامعع به كار گيرند

در ادامه اين جلسه دكتر كريمي رئيس شكبه دام پزشكي شهرستان با استفاده از تصاوير و توضيحات  كه توسط رايانه  ارائه نمود به اهميت بيماريهايي مشترك بين انسان ودام پرداخت  وبه بيان گزارش  از اقدامات صورت گرفته در خصوص پيشگيري و مبارزه با اين بيماريها پرداخت

در پايان اين جلسه ساير اعضاء شوراي بهداشت شهرستان به بيان ديدگا ههاي خود پرداختند و تصميمات خوبي در خصوص پيشگيري و مبارزه مشترك بين انسان و دام اتخاذ گرديد