جلسه ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران درشهرستان خاتم

جلسه ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران درشهرستان خاتم