جلسه ستاد پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان

جلسه ستاد پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان