شناسه : 337412

جلسه ستاد مديريت بحران شهرستان خاتم تشكيل شد


جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان خاتم به منظور بررسي و پيشرفت   فيزيكي   وريالي پروژه هاي خشكسالي سال گذشته و همچنين بحث وتبادل نظر وهماهنگي پيرامون پروژه هاي پيشنهادي حوادث در سال جاري تشكيل شد به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم   "محمد علي شاه حسيني" رئيس شوراي   هماهنگي مديريت بحران شهرستان خاتم با تبريك سال نو و خيرمقدم   خدمت اعضاء اعلام داشت: بحمدالله در ابتدا سال جاري شاهد بارندگي قابل توجهي در شهرستان بوده ايم   كه انشاءا...به ياري خداوند در سال جاري   سالي پر بار وتر سال داشته باشيم. ايشان در ادامه از دستگاه ها خواست كه گزارش پيشرفت   پروژه هاي مربوط به حوزه كاري خود را ارائه دهند فرماندار خاتم همچنين   از دستگاهها درخواست نمود: كه پروژه ها ي پيشنهادي را به ترتيب اولويت اعلام نمايند. درادامه پس از ارائه گزارش توسط دستگاه ها واعلام پروژه هاي خود را در قالب جدول مربوطه همراه با اعتبار مورد نياز و به ترتيب اولويت به فرمانداري ارسال نمايند

جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان خاتم به منظور بررسي و پيشرفت  فيزيكي  وريالي پروژه هاي خشكسالي سال گذشته و همچنين بحث وتبادل نظر وهماهنگي پيرامون پروژه هاي پيشنهادي حوادث در سال جاري تشكيل شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم  "محمد علي شاه حسيني" رئيس شوراي  هماهنگي مديريت بحران شهرستان خاتم با تبريك سال نو و خيرمقدم  خدمت اعضاء اعلام داشت: بحمدالله در ابتدا سال جاري شاهد بارندگي قابل توجهي در شهرستان بوده ايم  كه انشاءا...به ياري خداوند در سال جاري  سالي پر بار وتر سال داشته باشيم.

ايشان در ادامه از دستگاه ها خواست كه گزارش پيشرفت  پروژه هاي مربوط به حوزه كاري خود را ارائه دهند

فرماندار خاتم همچنين  از دستگاهها درخواست نمود: كه پروژه ها ي پيشنهادي را به ترتيب اولويت اعلام نمايند.

درادامه پس از ارائه گزارش توسط دستگاه ها واعلام پروژه هاي خود را در قالب جدول مربوطه همراه با اعتبار مورد نياز و به ترتيب اولويت به فرمانداري ارسال نمايند

آدرس کوتاه :