شناسه : 336612

جلسه ستاد تسهيلات نوروزي در شهرستان خاتم تشكيل گرديد


محمد علي شاه حسيني فرماندار شهرستان در اين جلسه ضمن تبريك ايام ا... دهه مبارك فجر تصريح كرد شهرستان خاتم از پتانسيلهاي بسيار خوبي دربحث گردشگري و طبيعي برخوردار است كه متأسفانه تاكنون آنطوركه بايد شناسانده نشده و در صورت تبليغات و شناساندن منطقه و پتانسيلهاي آن از جمله جنگلهاي باغ شادي و باغ معدن ، سرچشمه هرات ، كر كرخنگان و... مسافران و ميهامانان زيادي از اين مناطق بازديد خواهند كرد   لذا يكي از برنامه هاي اين ستاد بايد چاپ و نشر بروشور و... در جهت شناسايي اين ويژگيها باشد.   وي در ادامه افزود خوشبختانه به دليل وجود جادهاي ترانزيتي شهربابك ، هرات ، هرابرجان و يزد ، هرات ، ني ريز مسافران زيادي از استانها ي مركزي ، اصفهان و... جهت عزيمت به استانهاي جنوبي و بالعكس مسافراني نيز از استانهاي جنوبي به مقصد استانهاي مركزي و اصفهان و ...   از اين شهرستان عبور مي كنند كه مي توان از اين موقعيت در جهت شناساندن منطقه اقدام نمود و ستاد تسهيلات نوروزي ميبايست از اين فرصت مناسب در جهت تبليغات پتانسيلهاي منطقه اقدام و از تمام توان خود جهت ميزباني خوب از ميهمانان نوروزي برنامه ريزي نمايد. فرماندار در پايان ضمن تشريح شرح وظايف ادارات عضو ستاد تسهيلات نوروزي عمده برنامه هاي اين ستاد را اجراي موسيقي محلي در ايام نوروز ، برنامه ريزي جهت اسكان مسافران نوروزي ، نصب چادر در ميادين ورودي شهرهاي هرات و مروست   و اهداء بسته فرهنگي به ميهمانان، برپائي نمايشگاه صنايع دستي ، اجراي بازيهاي بومي محلي و ... عنوان كرد .    

محمد علي شاه حسيني فرماندار شهرستان در اين جلسه ضمن تبريك ايام ا... دهه مبارك فجر تصريح كرد شهرستان خاتم از پتانسيلهاي بسيار خوبي دربحث گردشگري و طبيعي برخوردار است كه متأسفانه تاكنون آنطوركه بايد شناسانده نشده و در صورت تبليغات و شناساندن منطقه و پتانسيلهاي آن از جمله جنگلهاي باغ شادي و باغ معدن ، سرچشمه هرات ، كر كرخنگان و... مسافران و ميهامانان زيادي از اين مناطق بازديد خواهند كرد  لذا يكي از برنامه هاي اين ستاد بايد چاپ و نشر بروشور و... در جهت شناسايي اين ويژگيها باشد.

 وي در ادامه افزود خوشبختانه به دليل وجود جادهاي ترانزيتي شهربابك ، هرات ، هرابرجان و يزد ، هرات ، ني ريز مسافران زيادي از استانها ي مركزي ، اصفهان و... جهت عزيمت به استانهاي جنوبي و بالعكس مسافراني نيز از استانهاي جنوبي به مقصد استانهاي مركزي و اصفهان و ...  از اين شهرستان عبور مي كنند كه مي توان از اين موقعيت در جهت شناساندن منطقه اقدام نمود و ستاد تسهيلات نوروزي ميبايست از اين فرصت مناسب در جهت تبليغات پتانسيلهاي منطقه اقدام و از تمام توان خود جهت ميزباني خوب از ميهمانان نوروزي برنامه ريزي نمايد.

فرماندار در پايان ضمن تشريح شرح وظايف ادارات عضو ستاد تسهيلات نوروزي عمده برنامه هاي اين ستاد را اجراي موسيقي محلي در ايام نوروز ، برنامه ريزي جهت اسكان مسافران نوروزي ، نصب چادر در ميادين ورودي شهرهاي هرات و مروست  و اهداء بسته فرهنگي به ميهمانان، برپائي نمايشگاه صنايع دستي ، اجراي بازيهاي بومي محلي و ... عنوان كرد .

 

 

آدرس کوتاه :